2014
Tisk článku

Usnesení č. 25/2014

Usnesení č. 25/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.02.2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Účetní závěrku obce Dobronice u Bechyně tak jak byla starostou obce přednesena a její kopie je součástí zápisu.
  2. Ponechání současné výše odměn členů zastupitelstva obce, a to do doby projednání případné změny.
  3. Uspořádání oslavy MDŽ pro občanky obce dne 8. března 2014.
  4. Cenu vody pro rok 2014 ve výši 200,00 Kč na osobu a náhradu za brigádu 150,00 Kč za den.
  5. Odmítá nabídku p. Mgr. Lucie Smolíkové, Bechyně, která nabízí obci, jako vlastníkovi pozemku, koupi ½ rekreační chaty č.e. 2 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně za cenu 250.000,00 Kč.

pověřuje:

  1. Starostu obce a komisi výstavby projednáním připomínek ke studii na úpravu centra obce.
  2. Sociální a kulturní komisi organizací oslav MDŽ v obci.

bere na vědomí:

  1. Novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ze dne 18.12.2013, která upravuje odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 01.01.2014. S platností od 01.01.2014 je odváděna zálohová daň z odměn členů zastupitelstva obce ve výši 15%, zaokrouhlená na celé sta nahoru.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku