2014
Tisk článku

Usnesení č. 26/2014

Usnesení č. 26/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 27.03.2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Inventarizaci majetku obce Dobronice u Bechyně tak jak byla přednesena starostou obce a zápis o jejím průběhu je uložen v účetních dokladech za rok 2013. kopie je součástí zápisu.
  2. Smlouvu pachtovní na pozemkovou parcelu KN č. 703/1 mezi Obcí Dobronice u Bechyně a Zemědělským družstvem Opařany.
  3. Ukončení nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu KN č. 354/3 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, obhospodařovanou Zemědělským družstvem Opařany, ke dni 25.03.2014.
  4. Účast na dražbě pozemkových parcel dle dražební vyhlášky ze dne 12.03.2014.

bere na vědomí:

  1. Zápis o výsledku kontrol provedených finančním výborem.

pověřuje:

  1. Starostu obce a předsedkyni finančního výboru účastí na dražbě majetku po zemřelém Jiřím Vaverovi, za účelem získání pozemků do majetku obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku