2014
Tisk článku

Usnesení č. 28/2014

Usnesení č. 28/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 10.07.2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Počet členů zastupitelstva obce pro příští volební období: 9.
 2. Podání žádostí o dotaci na MMR ČR z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013, a to na:
  • opravu místní komunikace na p.p. č. 702/1
  • opravu místní komunikace na p.p. č. 729 a p.p. č. 703/1
  • opravu účelové komunikace na p.p. č. 722
 3. Podání námitky k 1. aktualizaci zásad územního rozvoje jihočeského kraje a žádosti o úpravu ZÚR JčK – územní systém ekologické stability – plocha regionálního biocentra RBC 156 (778).

bere na vědomí:

 1. Smlouvu na připojení úpravny vody k elektrické síti mezi firmou E-on a Obcí Dobronice u Bechyně.

pověřuje:

 1. Místostarostu obce pana Antonína Hejlka a členy zastupitelstva Hanu Buriánkovou a pana Josefa Radvana zpracováním zápůjčního řádu strojů a zařízení obce pro občany obce.
 2. Starostu a místostarostu obce dalším jednáním s panem Jiřím Špinlerem o pronájmu pozemku č. st. 422 pod pohostinstvím a užíváním ČOV.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku