2014
Tisk článku

Usnesení č. 29/2014

Usnesení č. 29/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 09.09.2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Odprodej pozemkové parcely KN č. 77 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně manželům Jindřichu Čunátovi a Miladě Čunátové, oba bytem Tábor za cenu 50,00 Kč za 1 m2. Záměr na odprodej byl zveřejněn na úřední desce obce od 25.08.2014 do 09.09.2014.
  2. Návrh smlouvy o zřízení práva služebnosti pro přístup k vodovodnímu řadu.
  3. Rozpočtové opatření č. 3.
  4. Finanční příspěvek pro narozené dítě s trvalým pobytem v obci Dobronice u Bechyně, Henriety Hany Lawrence, na žádost paní Hany Lawrence, Dobronice u Bechyně.
  5. Závěrečný účet obce za rok 2013, který znovu projednalo spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání za rok 2013 a uzavřelo jí se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad. Přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.

neschvaluje:

  1. Žádost pana Marcela Duška trvale bytem Milevsko, o odprodej části pozemkové parcely 695/6 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.

bere na vědomí:

  1. Dopis advokátní kanceláře Šíp, Kadlec, Paikrtová.

pověřuje:

  1. Starostu obce projednání směny části pozemkové parcely KN č. 337/12 a 706/1 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně za část pozemkové parcely KN 337/14 tamtéž.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku