2015
Tisk článku

Usnesení č. 04/2015

Usnesení 04/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 29.01.2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Výsledky inventarizace majetku obce Dobronice u Bechyně za rok 2014 tak, jak byly předsedou inventarizační komise předneseny a jsou uloženy v účetnictví obce.
 2. Směnu části p.p. KN č. 722 ve vlastnictví Obce Dobronice u Bechyně, oddělenou GP č. 409-98/2014 a označenou jako p.p. č. 722/2 o výměře 391 m2, za část p.p. KN č. 642/1 ve vlastnictví Panství Bechyně SE, oddělenou tímtéž GP a označenou jako č. 642/4 o výměře 436 m2, vše v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně za cenu 4.700,00 Kč.
 3. Žádost o bezúplatný převod a samotný bezúplatný převod pozemkové parcely KN č. 702/5 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce Dobronice u Bechyně.
 4. Žádost o bezúplatný převod a samotný bezúplatný převod pozemkové parcely KN č. 705/1 a pozemkové parcely č. 705/5 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce Dobronice u Bechyně.
 5. Žádost o bezúplatný převod a samotný bezúplatný převod pozemkové parcely KN č. 721/1, p.p. č. 721/2 a p.p. č. 731/3 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce Dobronice u Bechyně.
 6. Žádost o převod p.p. KN č. 191/52 a p.p. KN č. 337/38, které budou využity jako místní komunikace.
 7. Odkoupení části pozemkové parcely st. 7/1, označenou jako p.p. č. 767 o výměře 205 m2 a dále p.p. č. 768 o výměře 20 m2. Dále část p.p. č. 137/1, označenou jako p.p. č. 137/8 o výměře 133 m2 a část p.p. č. 137/4, označenou jako p.p. č. 137/9 o výměře 24 m2, vše od p. Zdeňka Švehly, Praha 6 – Střešovice.
 8. Odkoupení částí p.p. č. 138/1, označených jako p.p. č. 138/5 o výměře 63 m2 a p.p. č. 138/7 o výměře 179 m2, dále odkoupení části p.p. č. 138/2, označené jako p.p. č. 138/8 o výměře 20 m2, dále odkoupení částí p.p. č. 138/3, označených jako p.p. č.  138/4 o výměře 74 m2 a p.p. č. 138/6 o výměře 5 m2, od pana Radka Novotného a paní Jany Novotné, Opařany.
 9. Žádost o poskytnutí dotace v rámci Grantu Jihočeského kraje (podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury).
 10. Rozpočtovou změnu č. 1/2015 na realizaci obnovy vodovodu ve výši 2.838.683,00 Kč. Plánované zvýšení rozpočtu bude pokryto přebytkem let minulých.
 11. Rozpočtové opatření č. 1/2015.
 12. Částku 10.000,00 Kč (desettisíc korun), jako dar veřejné sbírce „PAVLÍNA“, garantovanou obcí Lípa nad Dřevnicí.
 13. Zápis z provedené kontroly č. 3a/2014 a 3b/2014.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku