2015
Tisk článku

Usnesení č. 06/2015

Usnesení 06/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 02.04.2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Účetní závěrku obce Dobronice u Bechyně za rok 2014, tak jak byla starostou obce přednesena a je součástí zápisu, bez připomínek.
 2. Výběr zhotovitele díla "Obnova vodovodu Dobronice u Bechyně", firmu SEKISUI SPR Czech, Rašínova 422, Soběslav.
 3. Návrh smlouvy mezi firmou SEKISUI SPR Czech a Obcí Dobronice u Bechyně.
 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 08/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobronice u Bechyně.
 5. Dodatek č. 2 k vnitřní směrnici 01/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 6. Zřízení práva služebnosti inženýrské sítě, kanalizačního vedení na pozemkových parcelách č. 82/2, p.p.č. 82/6 a p.p.č. 83/1 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve prospěch obce Dobronice u Bechyně za jednorázovou úplatu ve výši 7.260,00 Kč, na základě smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
 7. Nákup materialu na výměnu mostovky do výše 200.000,00 Kč vč. DPH a realizaci opravy kompletního povrchu.

neschvaluje:

 1. Odprodej části pozemkových parcel KN č. 699 a 735/4 v k.ú. a obci Dobronice u Bechyně p. Markétě Holíkové, Všestary.

bere na vědomí:

 1. Podání žaloby na určení vlastnictví části p.p.KN č. 337/12 a postup starosty obce v tomto řízení.

pověřuje:

 1. Starostu a místostarostu obce k podpisu smlouvy o provedení díla Obnova vodovodu.
 2. Starostu, místostarostu a člena zastupitelstva p. Ing. Bártu, jednáním o správě lesů obce.

nemění:

 1. Odměny zastupitelstva obce a ponechává v platnosti odměny schválenou usnesením č. 01/2014.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku