2015
Tisk článku

Usnesení č. 07/2015

Usnesení 07/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 19.05.2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Závěrečný účet za rok 2014 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2014 obce Dobronice u Bechyně a uzavírá se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad a zároveň přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
  2. Rozpočtovou změnu č. 01/2015 dle návrhu, který je součástí zápisu
  3. Podání žádosti o převod p.p. KN č. 355, 337/38, 191/52 a 275/9 z vlastnictví ČR do vlastnictví obce.
  4. Mimořádnou odměnu pro účetní obce.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
  2. Informaci o společném jednání o návrhu územního plánu obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jan Hána, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku