2015
Tisk článku

Usnesení č. 08/2015

Usnesení 08/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 25.08.2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Žádost o bezúplatný převod a samotný bezúplatný převod p.p. KN č. 83/4 a p.p. KN č. 337/38 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dobronice u Bechyně.
  2. Podání odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Táboře, ve věci části p.p. KN č. 337/12.
  3. Příspěvek ve výši 5000,00 Kč pro Hasičské muzeum v Bechyni.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o hospodaření obce za 7 měsíců roku 2015.
  2. Zprávu o přípravě výstavby úpravny vody v obci.

pověřuje:

  1. Předsedu finančního výboru zajištění přípravy vyhlášky o místních poplatcích – její doplnění o zpoplatnění reklamy na území obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku