2015
Tisk článku

Usnesení č. 09/2015

Usnesení 09/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 20.10.2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Žádost o bezúplatný převod a samotný bezúplatný převod p.p. KN č. 83/4 a p.p. KN č. 337/38 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dobronice u Bechyně.
  2. Pravomoc starosty obce rozhodnout o rozpočtových změnách v části výdaje do 500.000,00 Kč (pětsettisíc korun) a v části příjmy neomezeně.
  3. Rozpočtovou změnu č. 3 příjmy: dotace – vodovod 1.200.000 Kč a silnice 2014 1.499.427 Kč + výdaje dle přílohy.

bere na vědomí:

  1. Zprávu účetní obce o dílčím přezkumu hospodaření obce za 8 měsíců roku 2015.
  2. Zprávu o kontrole provedené finančním výborem.
  3. Zprávu o kontrole provedené kontrolním výborem.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku