2016
Tisk článku

Usnesení č. 11/2016

Usnesení 11/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 23.02.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Výsledek inventarizace majetku obce Dobronice u Bechyně za rok 2015 bez připomínek.
  2. Účetní uzávěrku obce za rok 2015 tak jak byla starostou obce přednesena a je součástí tohoto zápisu.
  3. Odprodej částí pozemkové parcely KN č. 734/17 – ostatní plocha – ostatní komunikace ve vlastnictví Obce Dobronice u Bechyně, označené jako p.p. KN č. 79/2 o výměře 24 m2 paní Ing. Vlastě Mazurové, majitelce nemovitosti čp. 65; a označenou jako p.p. KN č. 724/23 o výměře 194 m2 manželům Bártovým, majitelům nemovitosti čp. 33; vše za cenu 50,00 Kč za 1 m2.
  4. Nákup části pozemkové parcely KN č. 111 v majetku manželů Bártových, označenou jako díl "b" o výměře 29 m2 za cenu 50,00 Kč za 1 m2.
  5. Podání žádosti o dotaci na materiálové vybavení JSDH ve výši cca 70.000,00 Kč se spoluúčastí obce do 25.000,00 Kč.
  6. Úhradu nákladů spojenou s ubytováním návštěvy z obce Lípa.

bere na vědomí:

  1. Zprávy o výsledcích kontrol provedených finanční výborem a kontrolním výborem bez připomínek.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku