2016
Tisk článku

Usnesení č. 12/2016

Usnesení 12/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 19.04.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Účetní závěrku obce za rok 2015 tak, jak byla účetní obce přednesena a je součástí tohoto zápisu.
 2. Závěrečný účet obce za rok 2015 tak, jak byl účetní obce přednesen a jehož kopie je součástí zápisu
 3. darování částí pozemkových parcel Jihočeskému kraji:
  • p.p. KN č. 163/2 – ostatní plocha – neplodná půda
  • p.p. KN č. 163/4 – lesní pozemek
  • p.p. KN č. 163/24 – ostatní plocha – neplodná půda
  • p.p. KN č. 163/37 – ostatní plocha – neplodná půda
  • p.p. KN č. 164/1 – trvalý travní porost ve vlastnictví Obce Dobronice u Bechyně
  • oddělené GP č. 426–110/2015 ze dne 6.8.2015 a označené jako p.p. KN č. 163/41 o výměře 13 m2 – ostatní plocha – silnice
  • označené jako p.p. KN č. 163/42 o výměře 6 m2 – ostatní plocha – silnice
  • označené jako p.p. KN č. 163/43 o výměře 480 m2 – ostatní plocha – silnice
  • označené jako p.p. KN č. 163/44 o výměře 9 m2
  • p.p. KN č. 163/39 o výměře 14 m2 – ostatní plocha – silnice
  • p.p. KN č. 163/40 o výměře 10 m2 – ostatní plocha – silnice
  • p.p. KN č. 164//7 o výměře 2 m2 – ostatní plocha – silnice
  • p.p. KN č. 164/8 o výměře 16 m2 – ostatní plocha – silnice
 4. Nákup pozemkové parcely KN č. 191/28 o výměře 4.440 m2 za dohodnutou cenu 110.000,00 Kč (jedno-sto-deset-tisíc korun).
 5. Směnu částí pozemkových parcel v majetku obce oddělených GP 432-111/2015, ze dne 8.3.2016, potvrzeným Katastrálním úřadem dne 16.3.2016 (PGP-334/2016-308), a to:
  • p.p. KN č. 190/8 o výměře 66 m2
  • p.p. KN č. 190/9 o výměře 15 m2
  • obě oddělené z p.p. KN č. 190/5
  • p.p. KN č. 703/12 o výměře 167 m2 oddělenou z p.p. KN č. 703/1
  • p.p. KN č. 705/8 o výměře 96 m2 oddělenou z p.p. KN č. 705/1
  • p.p. KN č. 705/10 o výměře 134 m2 oddělenou z p.p. KN č. 705/7
  za části pozemkových parcel v majetku pana Jaroslava Kohouta, Dobronice u Bechyně, oddělených výše uvedeným plánem, a to:
  • p.p. KN č. 190/7 o výměře 207 m2 oddělenou z p.p. KN č. 190/3
  • p.p. KN č. 191/6 o výměře 11 m2 oddělenou z p.p. KN č. 191/25
  • p.p. KN č. 191/61 o výměře 12 m2 oddělenou z p.p. KN č. 191/26
  • p.p. KN č. 287/3 o výměře 165 m2 oddělenou z p.p. KN č. 287/1
  • p.p. KN č. 704/7 o výměře 12 m2 oddělenou z p.p. KN č. 704/3
  • p.p. KN č. 704/4 o výměře 65 m2 oddělenou z p.p. KN č. 704/4
  • p.p. KN č. 705/6 o výměře 146 m2 oddělenou z p.p. KN č. 705/6
 6. Příkazní smlouvu mezi Obcí Dobronice u Bechyně a Českou vodohospodářskou s.r.o. České Budějovice na vykonání a obstarání podání žádosti, případnému dalšímu vyřízení žádosti a souvisejících prací pro akci Úpravna vody Dobronice.
 7. Mimořádnou odměnu pro účetní obce ve výši 4.000,00 Kč

bere na vědomí:

 1. Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2015 tak, jak byla starostou obce přednesena a kopie je součástí zápisu.
 2. Rozpočtové změny:
  • Rozpočtovou změnu č. 2 – příjmy v celkové výši 1.346.600,00 Kč.
  • Rozpočtovou změnu č. 3 – výdaje ve výši 125.000,00 Kč – nákup traktorové sekačky.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku