2016
Tisk článku

Usnesení č. 14/2016

Usnesení 14/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.09.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Úpravna vody Dobronice".
  2. Komisi pro otvírání obálek, hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace v souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku "Úpravna vody Dobronice", zadávanou v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové změny 4/2016 a 5/2016, které jsou přílohou zápisu.
  2. Zápisy z kontrol č. 1A/2016 a 1B/2016 s tím, že nebylo shledáno závad a nedostatků.
  3. Žádost pana Jiřího Kolihy o odprodej částí pozemkových parcel v majetku obce.
  4. Dopis vlastníků domů k trvalému bydlení a rekreačních chat.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Jan Hána
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku