2016
Tisk článku

Usnesení č. 17/2016

Usnesení 17/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 14.12.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Rozpočet obce na rok 2017 tak jak byl přeložen a je součástí zápisu. Schodek rozpočtu ve výši 3 554 000 Korun bude pokryt přebytkem hospodaření obce z let minulých.
 2. Záměr podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017, na akci "Rekonstrukce vodních zdrojů".
 3. Záměr podání žádosti o dotaci z dotačního programu výstavba a obnova vodohospodářské infrastruktury v roce 2017 na akci "Obnova přívodního řadu vodovodu Dobronice".
 4. Výplatu mimořádné sociální dávky pro občany s trvalým pobytem v obci, dle schválených pravidel.
 5. Odkoupení zařízení pohostinství a prodejny za úhrnnou cenu 50.000,00 Kč. Tento majetek bude součástí provozovny a dále pak Směrnici pro vedení hospodářské činnosti Pohostinství-obchod.
 6. Měsíční odměnu pro vedoucí prodejny a pohostinství a odměnu účetní provozovny.
 7. Mimořádnou odměnu účetní obce.
 8. Věcnou odměnu pro osoby pracující pro obec na dohodu o provedení práce.
 9. Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2016.

bere na vědomí:

 1. Rozpočtové opatření č. 8/2016 a 9/2016 bez připomínek.
 2. Zprávu a výsledek provedeného dílčího přezkumu hospodaření za část roku 2016 bez připomínek.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Pavel Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku