Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 01/2018

Usnesení 01/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 29.10.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

ověřuje:

 1. Platnost voleb do zastupitelstva obce a konstatuje, že všichni členové tohoto zastupitelstva byli právoplatně zvoleni a složili předepsaný slib.

schvaluje:

 1. Volbu starosty obce pana Jiřího Kodada, narozeného 1952, trvale bytem Dobronice u Bechyně.
 2. Volbu dvou místostarostů obce:
  • pana Antonína Hejlka, narozeného 1980, trvale bytem Dobronice u Bechyně
  • paní Hany Buriánkové, narozené 1965, trvale bytem Dobronice u Bechyně
 3. Složení výborů a komisí obce:
  • Finanční výbor:
   • předseda: Ing. Zdeněk Bárta
   • členové: Ladislav Petráň, Iva Kolihová
  • Kontrolní výbor:
   • předseda: Pavel Černý
   • členové: Antonín Hejlek, Milada Vítová
  • Komise výstavby:
   • předseda: Josef Radvan
   • členové: Jaroslav Černý, Rudolf Děkan
  • Komise sociální a kulturní:
   • předseda: Ing. Lenka Kodadová
   • členky: Jana Radvanová, Marie Děkanová
 4. Odměny zastupitelů obce: v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstev takto:
  Odměny členů zastupitelstva
     
  starosta 11 716 Kč
  místostarosta 5 272 Kč
  předseda výboru nebo komise 1 055 Kč
  člen zastupitelstva bez dalších funkcí 586 Kč
  Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 01.11.2018.
  Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Ing. Zdeněk Bárta
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku