Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 02/2018

Usnesení 02/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 15.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Odkoupení pozemkové parcely KN č. 155/6 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.
 2. Pořízení změny ÚP obce č. 1 zkráceným postupem dle § 55b, odst. 1 stavebního zákona.
 3. Pořízení změny č. 1 ÚP obce Dobronice u Bechyně Městským úřadem Tábor – odborem rozvoje, jako úřadem územního plánování dle § 6 odst. 1. písmene c) stavebního zákona.
 4. Pořízení vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), které bude součástí změny č. 1 Územního plánu obce Dobronice u Bechyně.
 5. Žádost o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.
 6. Výplatu jednorázové sociální dávky dle pravidel obce.

bere na vědomí:

 1. Rozpočtová opatření č. 9/2018 a č. 10/2018, která jsou součástí zápisu.
 2. Zprávu o hospodaření obce za 10 měsíců roku 2018.
 3. Návrh veřejné vyhlášky: oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.
 4. Rozhodnutí valné hromady České spořitelny o přechodu všech akcií ostatních akcionářů na hlavního akcionáře – společnost Erste Group Bank AG.

pověřuje:

 1. Starostu obce p. Jiřího Kodada, aby jako určený člen zastupitelstva dle stavebního zákona spolupracoval s pořizovatelem při zpracování změny územního plánu.
 2. Starostu obce jednáním s vlastníky p.p. KN č.698/38

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku