Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 06/2019

Usnesení 06/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 04.04.2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně za rok 2018 bez výhrad.
 2. Dodavatele akce "Oprava místních komunikací", firmu VIALIT Soběslav spol. s r.o. a Smlouvu o provedení díla s touto firmou.
 3. Smlouvu kompostárna.
 4. Pronájem části p.p. KN č. 14/2 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně na dobu neurčitou.
 5. Připojení dalších tří účastníků k vodovodnímu řadu obce.

bere na vědomí:

 1. Zápis o výsledku přezkumu hospodaření obce Dobronice u Bechyně za rok 2018.
 2. Rozpočtová opatření č. 01/2019 a 02/2019 která jsou přílohou zápisu.
 3. Podání návrhu na exekuci dlužníka obce.
 4. Změnu účetní obce od 01.03.2019.

prodlužuje:

 1. Pravomoc starosty obce rozhodnout o rozpočtových změnách v části výdaje do 500 000,00 Kč (pět-set-tisíc korun) a v části příjmy neomezeně.

ruší:

 1. Komisi kulturní a sociální a komisi výstavby.

ustanovuje:

 1. Sociální a kulturní výbor a výbor výstavby ve složení bývalých komisí.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Ing. Zdeněk Bárta
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku