Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 07/2019

Usnesení 07/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 20.06.2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. firmu JANEV – dopravní značení jako dodavatele dopravního značení v obci.
  2. Žádost obce o zařazení obecního úřadu do přílohy č. 1 Vyhlášky č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu k zákonu č. 21/2006 Sb.
  3. Připojení k vodovodu obce majitelům nemovitosti čp. 12.
  4. Podání žádosti na zakoupení pozemkových parcel.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 03/2019, 04/2019 a 05/2019 která jsou přílohou zápisu.
  2. Odpověď obce na dopis JUDr. Záliše.

pověřuje:

  1. Starostu obce jednáním s dodavatelem dopravního značení v obci – firmou JANEV.
  2. Výbor výstavby provedením místního šetření na p.p. KN č. 174/1, 165/2 a 165/3.

nesouhlasí:

  1. S odprodejem pozemkové parcely 703/1.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ladislav Petráň, Pavel Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku