Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 10/2019

Usnesení 10/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 07.11.2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočtový výhled obce na léta 2019 – 2022.
  2. Prodej pozemkové parcely KN č. 163/25 v majetku obce majitelům nemovitosti čp. 81 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.
  3. Prodej části pozemkové parcely KN č. 734/1 v majetku obce majitelům nemovitosti čp. 81 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, za podmínek stanovených v zápisu.
  4. Připojení k vodovodu obce majitelům nemovitosti čp. 94 za podmínek uvedených v zápisu z tohoto zasedání.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 08/2019 a 09/2019, jak byly předneseny a jsou součástí zápisu.
  2. Zápisy z kontrol provedených finančním a kontrolním výborem, které jsou součástí zápisu.

pověřuje:

  1. Starostu obce, místostarosty a finanční výbor zpracováním rozpočtu obce na rok 2020 a jeho předložení k projednání v zákonné lhůtě určené pro platnost k 1.1.2020.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Ladislav Petráň
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku