Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 11/2019

Usnesení 11/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 10.12.2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Rozpočet Obce Dobronice u Bechyně tak, jak byl starostou obce předložen a je součástí zápisu, bez připomínek.
 2. Změnu ÚP č. 1 zkráceným postupem a to:
  • pozemkové parcely KN č. 666/8, č. 666/9 byly označeny jako SO strav
  • pozemkové parcely č. 693/9 a č. 693/10 vyznačit jako RI stav
  • pozemkovou parcelu č. 242/1 navrhnout jako RI uvnitř studie
  • pozemkové parcely č. 258/10 a č. 258/11 vyznačit jako RI stav
  • pozemkové parcely č. 258/12 návrh RI mimo plochu studie
  • limitní regulativy pro plochy RI rekreace rodinná – hlavní využití: stavby pro rodinnou rekreaci do 55 m2 půdorysné plochy nahradit do 70 m2 púdorysné plochy
  • zařazení p.p. KN č. 441 do VZ (výroba a skladování)
 3. Věcnou odměnu členu zastupitelstva.

bere na vědomí:

 1. Rozpočtová opatření č. 10/2019 a 11/2019, jak byla přednesena a jsou součástí zápisu.
 2. Zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu obce.
 3. Dodatky
  • Dodatek č. 17 ke Smlouvě o převzetí výkonu práv a povinností nakládání s odpady na území obce Dobronice u Bechyně a místních částí
  • Dodatek č. 4 o provozování svozu separace v obci Dobronice u Bechyně
  • Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění provoz sběrného dvora v Opařanech
 4. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce a složení inventarizačních komisí

pověřuje:

 1. Starostu a místostarosty obce vypracováním návrhu vyhlášky o místních poplatcích a předložení k projednání tak, aby její platnost začínala datem 1.1.2021.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Ing. Lenka kodadová
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku