Usnesení

Usnesení č. 11/2023

z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11. 12.2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobronicích u Bechyně

 Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

          schvaluje:

1.  program 11. zasedání zastupitelstva obce

2.  rozpočet obce na rok 2024

3. střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2024 - 2027

4.  příkaz k inventarizaci majetku obce

5.  výplatu mezd zastupitelů včetně odvodů za měsíc prosinec do 31.12. 2023

6.  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

7. obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového
      hospodářství

8.  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů

9.  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného

10.  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu

11.  obecně závaznou vyhlášku kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě

12. stanovení pohyblivé složky vodného pro rok 2024

13. vyřazení křovinořezu z majetku obce

     bere na vědomí

14. dodatek č. 9 a č. 22 ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů od fy. Rumpold

15. rozpočtovou změnu č. 11 a 12