Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 12/2020

Usnesení 12/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 4.2.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Koupi nemovitosti čp. 83 na p.p. KN č. stav. 83 a nemovitosti bez čp. na p.p. KN č. stav. 184 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.
  2. Koupi pozemkových parcel KN č. 82/2 a 82/9 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.
  3. Výsledky inventarizace majetku obce Dobronice u Bechyně za rok 2019 a zápisy o provedení inventarizace.
  4. Odměnu starosty obce za výkon funkce od 1.1.2020, v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění.
  5. Přílohy 2 a 3 ke Směrnici o oběhu účetních dokladů.
  6. Předání malého květinového daru jubilujícím ženám.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 12/2019 a 1/2020.

pověřuje:

  1. Starostu obce podepsáním smluv o koupi majetku uvedeného v zápise a dohody (smlouvy) o užívání ČOV a umístění vodoměru.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Ing. Zdeněk Bárta
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku