Usnesení

Usnesení č. 12/2024

z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 27. 2. 2024 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobronicích u Bechyně:

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně
       
       schvaluje:

1.  program 12. zasedání zastupitelstva obce

2.  inventarizaci majetku obce za rok 2023

3. návrh smlouvy o spolupráci s Jihočeským krajem při digitalizaci objektů TI

4.  smlouvu o zřízení věcného břemene č.: TA-014330087260/001-FIA

5.  smlouvu o zřízení věcného břemene č.: TA-014330084507/001-FIA 

6. rozšíření seznamu míst vhodných ke konání svatebních obřadů a určení Ing. Lenky 
     Kodadové jako pověřeného člena zastupitelstva, který bude mít pravomoc oddávat

7.  zřízení termínovaného vkladu

8.  finanční příspěvek pro Charitu Tábor

9.  finanční dar pro dobročinnou organizaci Zdravotní klaun

10.  rekonstrukci střešního pláště č.p. 83

11. finanční příspěvek pro linku bezpečí

     bere na vědomí

12. zprávy finančního a kontrolního výboru 

13. rozpočtovou změnu č. 1

14. přípravu setkání k MDŽ

15. rekonstrukci místních komunikací 11C a 12C