Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 13/2020

Usnesení 13/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 28.4.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Účetní závěrku obce za rok 2019 bez výhrad.
  2. Pořízení změny č. 1 územního plánu obce zkráceným postupem, dle § 55b) odst. 1 stavebního zákona.
  3. Pořízení změny č. 1 ÚP Dobronice u Bechyně Městským úřadem Tábor, odborem rozvoje, jako úřadem územního plánování podle § 6 odst. 1 písmene c) stavebního zákona.
  4. Nákup stolu na stolní tenis pro sportovní aktivity SDH Dobronice u Bechyně a mládeže.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtovou změnu č. 2/2020.

pověřuje:

  1. Starostu obce jako určeného zastupitele dle stavebního zákona, pro spolupráci s pořizovatelem při zpracování změny územního plánu.
  2. Starostu a místostarostku obce projednáním odprodeje částí pozemkové parcely KN č. 734/1 majitelům nemovitostí, kterými jsou již užívány.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ladislav Petráň, Ing. Lenka Kodadová
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku