Usnesení

Usnesení č.13/2024

z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 21. 5. 2024 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobronicích u Bechyně:

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně
     
       schvaluje:

1.  program 13. zasedání zastupitelstva obce

2.  účetní závěrku roku 2023 bez výhrad s výsledkem hospodaření běžného účetního
     období :  přebytek ve výši 1.419.090,63 Kč

3. projednání Závěrečného účtu za rok 2023 se uzavírá  v souladu s celoročním 
    hospodařením bez výhrad.

4. odkup  části pozemku KN 14/5 o výměře 3 m2  v k.ú Dobronice

5.  prodej pozemků KN st. 257 o výměře 16 m2, KN 337/15 o výměře 16 m2 a části pozemku
     KN 734/1 oddělené geom. plánem č. 562-62/2023 o celkové výměře  30 m2

6.  OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

7. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

8. odměnu účetní obce

9. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova místních komunikací
    Dobronice u Bechyně“, uchazeči Vialit Soběslav, s. r. o. (IČ: 14504456).

10. smlouvu o dílo s uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova
    místních komunikací Dobronice u Bechyně“ s dodavatelem Vialit Soběslav, s. r. o.
    (IČ: 14504456) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězným uchazečem

11. rekonstrukce střešní krytiny společenského sálu a podání žádosti o dotaci

12. zvýšení mzdy pro pracovníky obce na 140 Kč/hodinu s platností od 1. června

13. zvýšení odměny pro starostu obce na 23 005 Kč s platností od 1. června

     bere na vědomí

14. rozpočtovou změnu č.2, č.3, č.4 a č.5

15. výsledek hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
      „Obnova místních komunikací Dobronice u Bechyně“.