Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 14/2020

Usnesení 14/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 26.5.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Přesun a rozšíření bodů programu 14. zasedání zastupitelstva obce.
  2. Žádost o úplatný převod a současně i samotný úplatný převod pozemkové parcely KN č. 82/2 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce Dobronice u Bechyně, za kupní cenu ve výši 200.000,00 Kč.
  3. Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2020 o místním poplatku z pobytu.
  4. Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  5. Poradní orgán starosty obce pro přípravu knihy o obci a oslavu 800 let založení obce.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez připomínek.

pověřuje:

  1. Starostu obce podepsáním kupní smlouvy na nemovitost p.p. KN č. 82/2.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku