Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 17/2020

Usnesení 17/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 27.10.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Kupní smlouvu na úplatný převod p.p. KN č. 82/6 – ostatní plocha – jiná plocha o výměře 120 m2 a p.p. KN č. 82/15 – vodní plocha – vodní nádrž o výměře 19 m2 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně za celkovou cenu 50.000,00 Kč.
  2. Směnu části p.p. KN č. 82/2 o výměře 290 m2 za část p.p. KN č. 83/1 o výměře 124 m2, včetně služebností existence sítí, bez finančního vyrovnání.
  3. Prodej části pozemkové parcely KN č. 337/16 o výměře 32 m2 za cenu 100,00 Kč za 1 m2.
  4. Realizaci projektu Obnova místní komunikace na p.p. KN č. 730/2.
  5. Podání žádosti o dotaci na projekt Obnova místní komunikace na p. KN č. 730/2 z programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova.
  6. Realizaci projektu Obnova veřejných budov obce čp. 83, 118 a budovy společenského sálu na p.p. st. 423.
  7. Podání žádosti o dotaci na projekt Obnova veřejných budov obce čp. 83, 118 a budovy společenského sálu na p.p. st. 423 z programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova.
  8. Účast ve výběrovém řízení na aukci p.p. KN č. 366/10 a p.p. KN č. 377/4 s nabídkou 3.090,00 Kč.

bere na vědomí:

  1. Informaci o jednání s ÚZSVM České Budějovice, týkající se duplicitního vlastnictví p.p. KN č. 80 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.
  2. Rozpočtové změny č. 07/2020 a 08/2020.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku