Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 18/2020

Usnesení 18/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 8.12.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně na rok 2021 tak jak byl přednesen a jeho návrh je přílohou zápisu.
  2. Vnitřní směrnici obce č. 01/2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
  3. Žádost o úplatný převod a současně samotný úplatný převod pozemkových parcel KN č. 356/10 a č. 377/4 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit ÚZSVM, do vlastnictví Obce Dobronice u Bechyně za kupní cenu 3.090,00 Kč.
  4. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce a složení inventarizační komise.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové změny č. 09/2020, 10/2020 a 11/2020.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Ladislav Petráň
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku