Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 19/2021

Usnesení 19/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 2.3.2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Účetní závěrku obce Dobronice u Bechyně na rok 2020 tak jak byla přednesena bez výhrad. Její kopie je přílohou zápisu.
  2. Výsledky inventarizace majetku obce za rok 2020, kde zápis je uložen v účetnictví obce za rok 2020.
  3. Žádost o připojení nemovitosti čp. 4 k vodovodu obce.
  4. Žádost o zřízení služebnosti položení kanalizace na p.p. KN č. 699 pro nemovitosti čp. 46, 64 a 87 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně bezúplatně.

neschvaluje:

  1. Umístění ČOV na pozemkové parcele KN č. 699 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtovou změnu č. 01/2021, která je přílohou zápisu.
  2. Zápis z kontroly provedené finančním výborem.
  3. Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku