Usnesení

Usnesení č. 2/2022

Usnesení č. 2/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 25.10.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

            schvaluje:

1.  program 2. zasedání zastupitelstva obce

2.  pronájem části pozemkové parcely  KN č. 242/2 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně za
      účelem zřízení vodního zdroje a uložení vodovodního potrubí

3.  podání žádosti o dotaci do programu MMR na projekt obnovy místních komunikací obce.

4.  podání žádosti o dotaci na obnovu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejných budov
     obce (kulturního domu, budovy obecního úřadu, knihovny) dle podmínek dotačního
     programu MMR.

 

      neschvaluje

5. žádost p. Ing. Syrovátky o odkoupení pozemku v majetku obce 

6. žádostí paní Ing. Moniky Henzlové a paní Ing. Lindy Šimkové o odkoupení části
     pozemku z vlastnictví obce

     bere na vědomí

7. výsledky kontrol provedených finančním výborem  1A/2022 a 1B/2022

    hospodaření obce za období leden – září 2022
    smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D a.s., zastoupenou p. Romanou Veseckou Dvořákovou, na pozemcích v majetku obce  KN 695/5, 695/6 a 730/1

 

        Zapsala :         Buriánková Hana                     Ověřili:     Capouch  Jan

         Starosta obce: Bárta Zdeněk Ing                                       Kodadová Lenka Ing.