Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 20/2017

Usnesení 20/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 13.04.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2016, který se uzavírá v souladu s celoročním hospodařením, bez výhrad tak jak byl přednesen, a současně přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Kopie závěrečného účtu je součástí zápisu.
 2. Prodej části pozemkových parcel KN č. 705/7, 165/2 a 165/3 o celkové výměře 123 m2 Zuzaně Šrajerové, Podělusy.
 3. Prodej pozemkové parcely KN č. stav. 245/1 o výměře 24 m2 paní Zuzaně Švecové, Znojmo.
 4. Zřízení služebnosti – uložení kanalizace na p.p. KN č. 695/5 a 695/6 pro nemovitost č.e. 133.
 5. Výběr dodavatelů stavebních prací na úpravu veřejných prostranství a komunikací obce.
 6. Vnitřní organizační směrnici č. 1/2017, kterou se vydává Spisový a skartační řád obce Dobronice u Bechyně.
 7. Mimořádnou odměnu pro účetní obce.

vydává:

 1. V samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ustanovení § 54 odst. 2 a § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Územní plán obce Dobronice u Bechyně.
  Územní plán obce Dobronice u Bechyně je vydán formou opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

bere na vědomí:

 1. Zápis o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2016.
 2. Rozpočtovou změnu č. 2/2017.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Ing. Zdeněk Bárta
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku