Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 20/2021

Usnesení 20/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 4.5.2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně na rok 2020 tak jak byl přednesen bez výhrad. Jeho kopie je přílohou zápisu.
 2. Prodej pozemkové parcely KN č. 734/4.
 3. Prodej části pozemkové parcely KN č. 734/1.
 4. Pronájem části pozemkové parcely KN č. 242/2 a zřízení služebnosti pro položení vodovodního potrubí.
 5. Rozšíření sítě místního rozhlasu.
 6. Prodloužení splatnosti místních poplatků pro rok 2021 o jeden měsíc do 31.5.2021 bez sankcí.
 7. Zvláštní odměnu účetní obce.
 8. Finanční příspěvek Domovu pro seniory Bechyně ve výši 10 000,00 Kč.

bere na vědomí:

 1. Výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2020.
 2. Rozpočtové změny č. 02/2021 a 03/2021, které jsou přílohou zápisu.

ukládá:

 1. Místostarostovi obce zajištění likvidace suchých stromů z lesních porostů a poškozených stromů a keřů ze zelených ploch obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Lenka Kodadová, Pavel Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku