Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 22/2017

Usnesení 22/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 05.09.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek a v souladu s ustanovením § 122 Zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (ZVZ), vybralo k plnění veřejné zakázky "Dobronice – obnova vodních zdrojů  nabídku společnosti ECO CB s.r.o. (IČ: 26031825), která v zadávacím řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a splnila všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem a ZVZ.
  2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. JŠ/2903/2017 Úpravna vody Dobronice.
  3. Odprodej pozemkové parcely KN č. 357/10 o výměře 18 m2 paní Jaroslavě Čermákové, trvale bytem Dobronice u Bechyně.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové změny č. 3,4,5,6/2017
  2. Zprávy o kontrole provedené finančním výborem.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku