Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 23/2021

Usnesení 23/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 31.8.2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Obnova místní komunikace č. 14c" uchazeči Vialit Soběslav, s.r.o. (IČ: 14504456).
  2. Smlouvu o dílo s uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Obnova místní komunikace č. 14c" s dodavatelem Vialit Soběslav, s.r.o. (IČ: 14504456) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
  3. Úplatný převod p.p. KN č. 715/17 v obci a k.ú, Dobronice u Bechyně v majetku ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Dobronice u Bechyně a Kupní smlouvu na uvedenou nemovitost.

bere na vědomí:

  1. Výsledky hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Obnova místní komunikace č. 14c", zadat zakázku a uzavřít smlouvu s uchazečem Vialit Soběslav, s.r.o. (IČ: 14504456), a to na základě "Protokol o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti".
  2. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za 1. pololetí roku 2021.
  3. Rozpočtové změny 06/2021 a 07/2021, které jsou přílohou zápisu.
  4. Zápisy finančního výboru č. 1A/2021 a 1B/2021 o výsledku provedených kontrol.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Ladislav Petráň
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku