Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 24/2017

Usnesení 24/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.12.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně na rok 2018, tak jak byl předložen a je součástí zápisu.
 2. Rozpočtový výhled pro léta 2018–2022, tak jak byl předložen a je součástí zápisu.
 3. Výplatu příspěvku novorozenci, dle pravidel obce.
 4. Výplatu mimořádných odměn za celoroční péči o obec a práci pro obec.
 5. Odměny členům zastupitelstva.
 6. Cenu vodného pro rok 2018.
 7. Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce.
 8. Provozní řád vodovodu pro veřejnou potřebu obce.
 9. Pronájem či použití společenského sálu podmínit obsluhou z pohostinství obce.
 10. Žádost o dotaci na opravu požární techniky a spoluúčast obce na financování.

bere na vědomí:

 1. Rozpočtové změny č. 9,10/2017.
 2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování systému svozu a separace odpadu v obci a dodatek č. 16 ke Smlouvě o převedení výkonu práv a povinností nakládání s odpady na území obce Dobronice u Bechyně a místních částí.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku