Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 26/2018

Usnesení 26/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 10.04.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně za rok 2017 bez výhrad.
  2. Na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, výběr k plnění veřejné zakázky "Dobronice – obnova přívodního vodovodního řadu", nabídku předloženou společností ECO CB s.r.o. (IČ 26031825), která ve výběrovém řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a splnila všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem ve výběrovém řízení. Nabídková cena 985.465,54 Kč bez DPH.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
  2. Rozpočtová opatření 2/2018 a 3/2018, která jsou součástí zápisu.

pověřuje:

  1. Starostu obce podpisem Smlouvy o dílo se společností ECO CB s.r.o. na provedení zakázky Obnova přívodního vodovodního řadu.
  2. Starostu obce, místostarostu a komisi výstavby k posouzení návrhů na Pasport komunikací a Dopravní značení a jednáním se zhotovitelem návrhu.
  3. Starostu obce zajistit zařazení pozemkových parcel KN č. 693/10 a č. 666/9 při změně územního plánu obce, jako pozemky určené k rekreační zástavbě.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Jan Hána
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku