Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 26/2022

Usnesení 26/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.2.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Program 26. zasedání zastupitelstva obce.
  2. Výsledky inventarizace majetku obce za rok 2021, tak jak byly předneseny a zápis je uložen v účetnictví obce.
  3. Účetní závěrku obce za rok 2021, tak jak byla předložena a je uložena v účetnictví obce za rok 2021.
  4. Smlouvu o věcném břemeni mezi obcí a firmou EG.D a.s.
  5. Uspořádání setkání občanů dne 12.3.2022.
  6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora Opařany mezi obcí Dobronice u Bechyně a firmou RUMPOLD s.r.o. Praha 3.

bere na vědomí:

  1. Výsledky kontrol provedených kontrolním výborem a finančním výborem.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Ing. Lenka Kodadová
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku