Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 27/2018

Usnesení 27/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.05.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Plán obnovy vodovodu obce, tak jak byl předložen a je součástí zápisu.
  2. Pronájem části pozemkové parcely KN č. 591/1 o výměře 100 m2, přiléhajících k rekreační chatě č.e. 14.
  3. Smlouvu o výkonu pověřence GDPR.
  4. Návrh projektu pasportu komunikací a dopravního značení v obci, včetně připomínek a doplňků zastupitelstva obce.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové opatření č. 4/2018, které je součástí zápisu.

pověřuje:

  1. Místostarostu obce neodkladným zajištěním likvidace polomů a sušin v lesních porostech obce.
  2. Starostu a místostarostu obce projednáním požadavku p. Hodonské na podílení se na nákladech provozu ČOV.
  3. Starostu obce projednáním nákupu p.p. KN č. 289/1.
  4. Starostu obce, místostarostu a komisi jednáním se zhotovitelem projektu dopravního značení a pasportu komunikací a příslušnými orgány.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku