Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 27/2022

Usnesení 27/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 5.5.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Program 27. zasedání zastupitelstva obce.
  2. Závěrečný účet obce za rok 2021 tak jak byl přednesen a jeho kopie je přílohou zápisu, bez výhrad.
  3. Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022–2026 — 7 (sedm).

neschvaluje:

  1. prodej pozemkové parcely KN č. 591/17.

odročuje:

  1. Rozhodnutí návrhu smlouvy na převod kostela Nanebevzetí Panny Marie do vlastnictví obce.

bere na vědomí:

  1. Zápis o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2021 tak jak byl předložen a jeho kopie je součástí zápisu.
  2. Rozpočtové změny č. 01/2022, 02/2022 a 03/2022.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ladislav Petráň, Pavel Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku