Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 28/2018

Usnesení 28/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.07.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Uspořádání veřejné schůze dne 20. července a její program.
  2. Pronájem části pozemkové parcely KN č. 744 o výměře cca 20 m2, pro provozování předzahrádky k pohostinství „U Kaštanu“ Daně Felbabové, za částku 7.000,00 Kč za rok.
  3. Pořízení změny ÚP č. 1 – zkráceným postupem jejímž obsahem je zařazení p.p. KN č. 666/9 a č. 693/10 do zóny pro rodinnou rekreační zástavbu a pořizovatele této změny Město Tábor.
  4. Instalaci 5 ks veřejného osvětlení na bázi napájení solárnímy panely.
  5. Počet 9 členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022.
  6. Cenu vytěženého palivového dřeva ve výši 500,00 Kč za 1 m3.
  7. Návrh změny rozpočtu č. 7. v paragrafu 5512 – odvětví 5169 – výdaje 250.000,00–Kč.

neschvaluje:

  1. Odprodej části pozemkové parcely KN č. 696/5 panu Červenému.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové opatření č. 5/2018 a č. 6/2018, která jsou součástí zápisu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku