Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 28/2022

Usnesení 28/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 28.6.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Program 28. zasedání zastupitelstva obce.
  2. Pronájem části pozemkové parcely KN č. 337/24 o výměře cca 130 m2 majiteli nemovitosti čp. 15 za cenu 300 Kč/rok.
  3. Příspěvek ve výši 10 000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě na uspořádání Memoriálu Karla Podhajského.

pověřuje:

  1. Starostu, místostarosty a předsedy výborů přípravou akce 800 let založení obce a setkání rodáků a přátel obce.

neschvaluje:

  1. Prezentaci obce v publikaci Peníze a jiná strašidla Stopa bezpečí Klatovy za úplatu.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové změny č. 04/2022, 05/2022 a 06/2022.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku