Usnesení

Usnesení č.29/2022

Usnesení č. 29/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 23.8.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně schvaluje:

 1.  program 29. zasedání zastupitelstva obce

 2.  příspěvek ve výši 20.000,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Dobronice u Bechyně, na

      kulturní a společenskou činnost

 3. vydává  v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb., o územním

     plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití

     ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, změnu č. 1 územního plánu Dobronice u Bechyně.

     Změna územního plánu je vydávána opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174

     zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

4.  provedení opravy historických varhan na náklady obce.

      pověřuje

 5.  starostu, místostarosty a předsedy výborů přípravou akce 800 let založení obce a setkání

      rodáků a přátel obce

      bere na vědomí

  6.  rozpočtovou změnu č. 07/2022

         Zapsala :         Buriánková Hana                     Ověřili:    Petráň Ladislav

         Starosta obce: Kodad Jiří                                                 Radvan Josef