Usnesení

Usnesení č. 3/2022

Usnesení č. 3/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.11.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně


      schvaluje:

1.  program 3. zasedání zastupitelstva obce

2.  střednědobý výhled rozpočtu obce 2023 - 2027

3.  odměnu pro pracovníky obce

4.  pravidla pro konání svatebních obřadů na území obce

5.  výplatu sociální dávky

6.  cenu věcných darů pro rok 2023 na 800 Kč

7.  finanční odměnu pro účetní obce s účinností od 1. 11. 2022

8.  finanční odměnu za úklid prostor OÚ s účinností od 1. 11. 2022

9.  finanční odměnu pro knihovnici obce s účinností od 1. 11. 2022

10.  ceník a zápůjční řád obce

 

     bere na vědomí

11. složení povodňové komise

12. dodatek č. 8 a č. 21 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady  
      s firmou Rumpold

 

         Zapsala :         Buriánková Hana                     Ověřili:    Petráň Ladislav

         Starosta obce: Bárta Zdeněk Ing                                      Koliha Luboš