Usnesení

Usnesení č. 4/2022

Usnesení č. 4/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 13.12.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

         schvaluje:

1.  program 4. zasedání zastupitelstva obce

2.  rozpočet obce na rok 2023

3.  příkaz k inventarizaci majetku obce

4.  výplatu mezd zastupitelů včetně odvodů za měsíc prosinec do 31.12. 2022

5.  zvýšení hodinové sazby pro pracovníky obce na 120 Kč/h

 

     bere na vědomí

6. zhotovení dílčích rozpočtů pro rekonstrukci sálu a č.p. 83

7. dodatek č. 4 ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů ze sběrného dvora v Opařanech

8. rozpočtovou změnu č.8, 9, 10, 11 a 12

9. smlouvu o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene „Dobronice u B Kodad kNN“

 

         Zapsala :         Buriánková Hana                     Ověřili:    Hejlek Antonín

         Starosta obce: Bárta Zdeněk Ing                                      Capouch Jan