Usnesení

Usnesení č. 6/2023

z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 4. 4. 2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobronicích u Bechyně

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

1. program 6. zasedání zastupitelstva obce

2. prodej části stavební parcely KN 52

3. finanční příspěvek pro Linku bezpečí z.s.

4. navýšení částky pro nákup kontejnerů na tříděný odpad

5. vyřazení PC sestavy z majetku obce

6. bezplatný pronájem sálu pro cvičení žen

bere na vědomí

7. pořízení vozidla pro komunální údržbu obce

8. rozpočtovou změnu č.3

9. finanční dar obci

10. informaci o přípravě rekonstrukce sálu a čp. 83

11. přípravu setkání s partnerskou obcí Lípa

 

Zapsala : Buriánková Hana

Ověřili: Koliha Luboš
            Petráň Ladislav

Starosta obce: Bárta Zdeněk, Ing.