Usnesení

Usnesení č.7/2023

z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 9. 5. 2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobronicích u Bechyně

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

1.  program 7. zasedání zastupitelstva obce

2.  účetní závěrku za rok 2022 bez výhrad s přebytkovým výsledkem hospodaření

3. odkup části pozemků p.p. KN 734/5, 788 a st. parcely 87/1

4.  finanční příspěvek pro DPS Bechyně

5.  výměnu 2 ks oken v obecní hospodě

6. mimořádnou odměnu účetní obce

7. odložení navýšení včas nezaplacených místních poplatků

8. změnu Ceníku obce a zápůjčního řádu strojů

9. Závěrečný účet obce za rok 2022 uzavírá v souladu s celoročním hospodařením bez výhrad

     bere na vědomí

10. rozpočtovou změnu č.2 a č.4

11. výsledek přezkumu hospodaření

12. přípravu výletu pro občany obce a partnerskou obec Lípa

 

 

Zapsala: Buriánková Hana                   

Starosta obce: Bárta Zdeněk, Ing.                                    

Ověřili: Antonín Hejlek

             Jan Capouch