Vyhlášky
Tisk článku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OBEC DOBRONICE u Bechyně

Zastupitelstvo obce DOBRONICE u Bechyně

Obecně závazná vyhláška obce DOBRONICE u Bechyně č 01/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně se na svém zasedání dne 14.12.2021 usnesením č. 25/2001 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Dobronice u Bechyně.

 2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou [1].

 3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu [2].

 4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

  1. Biologické odpady
  2. Papír
  3. Plasty včetně PET lahví
  4. Sklo
  5. Kovy
  6. Nebezpečné odpady
  7. Objemný odpad
  8. Jedlé oleje a tuky
  9. Směsný komunální odpad

   

 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

 3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery na jednotlivých sběrných místech.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

plasty, sklo, papír, jedlé oleje, drobné kovy – parkoviště U Kaštanu

plasty, sklo – křižovatka Na kanále

plasty, sklo -. pod hradem

plasty, sklo – křižovatka za mostem

plasty. sklo – Na Papírně ….

objemné kovy s ukládají na místo po dohodě s obecním úřadem

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. Papír, barva modrá
 2. Plasty, PET lahve, barva žlutá
 3. Sklo, barva zelená
 4. Kovy se ukládají na místo po dohodě s obecním úřadem
 5. Jedlé oleje a tuky, barva….

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, jedlý olej lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu sběrného dvora firmy Rumpold v obci Opařany

 

 

Čl. 4

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován na požádání, minimálně jedenkrát ročně, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou

 

 1. zveřejňovány na úřední desce obce Dobronice u Bechyně a místním hlášením obecního rozhlasu. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu sběrného dvora firmy Rumpold v obci Opařany

 

 1. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 5

 Svoz objemného odpadu

 

 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován dle potřeby jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obce a hlášením místním rozhlasem

      Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu  sběrného dvora firmy Rumpold v obci Opařany  

 

 1. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 1. popelnice
 2. kontejnery 1100 l v chatové oblasti Na Nivách a Na Papírně
 3. velkoobjemový kontejner pro oblast za řekou  
 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 7

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 

Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. a, b, c, d, e, h, i, předávají v popelnicích, nebo uložením do velkoobjemového kontejneru

 1. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví částkou dle objemu a množství odpadu
 2. Úhrada se vybírá dle dohody s právnickou nebo podnikající fyzickou osobou

 

Čl. 8

Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

 

 1. Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi:

     a) funkční nábytek

      b) oděvy a textil

 

 1. Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat v areálu sběrného dvora firmy Rumpold v obci Opařany . Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.

 

Čl. 9

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce

Zpětný odběr

 

  1)  výrobky  s  ukončenou  životností  lze  předávat u dodavatele,  případně  v  areálu firmy Rumpold v obci Opařany                                                                                                                                                                                                                                               

 

Čl. 10

Komunitní kompostování

 

 1. Komunitním kompostováním je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně na kompost[3].

 

 1. Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad
  a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou využity v rámci komunitního kompostování, lze předávat v komunitní kompostárně Zemědělského družstva Opařany v Dobronicích u Bechyně dle provozní doby,

 

 

Čl. 11

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

 

 2)  Stavební a demoliční odpad lze předávat  pouze po dohodě s obecním úřadem, případně  za úplatu v areálu sběrného dvora firmy Rumpold v obci Opařany

 

 3)  Fyzické  osoby  mohou  předávat stavební a demoliční  odpad  na  určených  místech při jednotlivých předáních o maximální hmotnosti 10 kg.   Celková maximální hmotnost obcí přebíraného  stavebního  a  demoličního  odpadu činí  od  jednotlivých fyzických osob 10 kg/osobu/rok.


 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.2022

                                                                                 

 

 

……………………………………..

Kodad Jiří

starosta obce

 

 

………………...……………….                                     ……………………………..

     Hejlek Antonín                                                                   Buriánková Hana

místostarosta  obce                                                               místostarostka obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 24.11.2021

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:      14.12.2021

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

[3] § 65 zákona o odpadech

Tisk článku