Vyhlášky
Tisk článku

Vyhláška č. 01/2001

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Dobronice u Bechyně

Obecní zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně vydává dne 29.11.2001 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písem. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I. Základní ustanovení
Oddíl II. Všeobecná ustanovení
Oddíl III. Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
Oddíl IV. Povinnosti oprávněné osoby při nakládání s komunálním odpadem
Oddíl V. Nakládání se stavebním odpadem
Oddíl VI. Nakládání s kaly z čistíren odpadních vod
Oddíl VII. Nakládání s odpady z azbestu
Oddíl VIII. Nakládání s autovraky
Oddíl IX. Sankce
Oddíl X. Závěrečná ustanovení
Příloha 1. Specifikace komunálního odpadu
Příloha 2. Specifikace recyklovatelného stavebního odpadu
Příloha 3. Stanoviště na tříděný sběr
Příloha 4. Nebezpečné a vyjmenované složky komunálního odpadu odebírané ve sběrném dvoře
Příloha 5. Pokuty a přestupky ukládané orgánem obce

Text vyhlášky je rovněž možné stáhnout zde: (bude připraveno později)

 

Oddíl I. Základní ustanovení

Článek 1
Působnost

 1. Tato obecně závazná vyhláška upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobronice u Bechyně (dále jen "obec").

Článek 2
Pojem odpad

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb.
 2. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb., jestliže jí nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu (1).
 3. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo odstranění ve smyslu zákona o odpadech, nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona o odpadech bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 osoba sama.

Článek 3
Základní pojmy

 1. Komunální odpad — veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 2. Nebezpečný odpad — odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, uvedeném v prováděcím právním předpisu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
 3. Odpadové hospodářství — činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností.
 4. Nakládání s odpady — jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
 5. Shromažďování odpadů — krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
 6. Skladování odpadů — přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určenému a jejich ponechání v něm.
 7. Sběr odpadů — soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
 8. Výkup odpadů — sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
 9. Úprava odpadů — každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.
 10. Původce odpadů — právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
 11. Oprávněná osoba — každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.

 

Oddíl II. Všeobecná ustanovení

Článek 4
Předcházení vzniku odpadů

 1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a se zvláštními právními předpisy.

Článek 5
Obecné povinnosti

 1. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatními právními předpisy na ochranu životního prostředí.
 2. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.
 3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
 4. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.

Článek 6
Nakládání s komunálním odpadem a sběrné nádoby

 1. Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím oprávněné osoby.
 2. Komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, které je možno uzavřít a při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadává.
 3. Sběrnými nádobami jsou:
  1. typizované nádoby o objemu 110 litrů (popelnice),
  2. velkoobjemové kontejnery určené k odložení objemného odpadu a složek odpadu odsouhlasených Obecním úřadem Dobronice u Bechyně,
  3. zvláštní sběrné nádoby různého typu pro tříděné druhy odpadu, barevně odlišené a zřetelně označené druhem odpadu, který je do nich možno ukládat.
 4. Komunální odpad z domácností (viz Příloha č. 1) se ukládá do sběrných nádob uvedených v článku 6 odst. 3 písm. a), tříděné druhy odpadu (sklo, PET lahve) lze ukládat do zvláštních sběrných nádob uvedených v článku 6 odst. 3 písm. c), a to na jediném místě uvedeném v příloze č. 3.
 5. Místa k odkládání nebezpečných odpadů a dalších vyjmenovaných složek:
  1. Pro odkládání nebezpečných složek a vyjmenovaných složek komunálního odpadu (viz Příloha č. 4) je určené stabilní místo tzv. sběrný dvůr umístěný v areálu Obecního úřadu Opařany, který zřizuje obec a provozuje oprávněná osoba.
  2. Fyzické osoby dle článku 5 odst. 2 ukládají tento odpad ve sběrném dvoře bez dalšího zpoplatnění.
 6. Svoz komunálního odpadu je prováděn:
  1. U sběrových nádob uvedených v článku 6 odst. 3 písm. a) v době: od 01.01. do 31.12. ……… 1× týdně.
  2. U sběrových nádob uvedených v článku 6 odst. 3 písm. c) v době: od 01.01. do 31.12. ……… dle potřeby.
 7. Zakazuje se:
  1. Ukládat komunální odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat okolí sběrných nádob.
  2. Dávat do sběrných nádob pro komunální odpad ropné látky, zeminu, stavební suť, uhynulá nebo zabitá zvířata, kafilerní odpady z potravinářských prodejen, odpady z prodeje ovoce a zeleniny, zbytky jídel, tuků apod. ze zařízení veřejného stravování, žhavý popel, zahradní odpad a ostatní podobné látky, které nemají charakter komunálního odpadu.
  3. Do sběrných nádob určených pro tříděné druhy odpadů ukládat jiné druhy komunálního odpadu.
 8. Sběrné nádoby uvedené v článku 6 odst. 3 písm. b) a c) zajišťuje obec.
 9. Objemný odpad (kovový šrot, části nábytku, apod.) lze odložit pouze stanoveným způsobem do sběrného dvora nebo při obcí organizovaném sběru.

Článek 7
Stanoviště sběrných nádob

 1. Sběrné nádoby, které nelze trvale umísit jinam než na veřejných prostranství nesmí způsobovat hygienické závady, omezovat průchodnost chodníků, průjezdnost místních komunikací nebo negativně esteticky ovlivňovat okolí.

 

Oddíl III. Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem

Článek 8
Povinnosti obce

 1. Obec má tyto povinnosti:
  1. v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla apod.)
  2. zajistit na svůj náklad dostatečný počet sběrných nádob pro tříděné složky komunálního odpadu u budov a nemovitostí tak, aby sběrné nádoby nebyly odpadem přeplňovány a nebo odpad nemusel být ukládán vedle těchto nádob
  3. průběžně sledovat technický stav sběrných nádob určených pro tříděné složky komunálního odpadu tak, aby opotřebované nebo poškozené sběrné nádoby byly včas vyměňovány za nové a nebylo tak ohrožováno zdraví osob a životní prostředí podle obecně závazných právních předpisů
  4. zajišťovat likvidaci opotřebovaných nebo poškozených sběrných nádob pro tříděné složky komunálního odpadu nezávadným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 9
Povinnosti fyzických osob

 1. Fyzické osoby jsou povinny:
  1. umožnit přístup ke sběrným nádobám v době jejich vyprazdňování
  2. udržovat nejbližší okolí a samostatné stanoviště sběrných nádob v čistotě
  3. sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty zavřít
  4. do sběrných nádob na shromažďování tříděných složek komunálního odpadu ukládat pouze odpad, pro který jsou určeny
  5. ukládat objemný odpad do určených velkoobjemových kontejnerů umístěných na veřejném prostranství obce nebo při obcí organizovaném sběru (viz článek 6 odst. 9)
  6. vytřídit veškeré nebezpečné složky komunálního odpadu a tyto nebezpečné složky uložit ve sběrném dvoře nebo zajistit jejich zneškodnění v souladu se zvláštními předpisy (viz článek 6 odst. 5 písm. a))
  7. v rámci systému nakládání s komunálním odpadem zaplatit poplatek ve výši, jak jej v souladu s obecně závaznými právními předpisy stanovuje Obecně závazná vyhláška obce Dobronice u Bechyně č. 02/2001 (nahrazena v plném rozsahu vyhláškou č. 05/2003).
 2. Fyzické osoby, jako vlastníci sběrných nádob o objemu 110 litrů pro odkládání komunálního odpadu jsou dále povinny:
  1. zajistit na svůj náklad dostatečný počet nádob
  2. průběžně sledovat jejich technický stav
  3. opotřebované nebo poškozené nádoby včas vyměnit za nové, aby nebylo ohrožováno zdraví osob a životní prostředí podle obecně závazných právních předpisů
  4. zajišťovat likvidaci opotřebovaných nebo poškozených sběrných nádob

Článek 10
Povinnosti vlastníka nebo správce budovy či nemovitosti

 1. Vlastník nebo správce budovy či nemovitosti je povinen:
  1. určit po dohodě s oprávněnou osobou stálé stanoviště sběrných nádob
  2. udržovat čistotu a pořádek na sběrném místě (stanovišti sběrných nádob), jakož i v okolí sběrných nádob a na veřejném prostranství, pokud je toto stanovištěm sběrných nádob
  3. prokazatelným způsobem informovat fyzické osoby užívající jeho budovu či nemovitost o způsobech systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  4. zpřístupnit sběrné místo k provedení svozu nebo zajistit přistavení sběrných nádob na místo předem dohodnuté tak, aby nádoby nezpůsobovaly estetické a hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců.

 

Oddíl IV. Povinnosti oprávněné osoby při nakládání s komunálním odpadem

Článek 11
Povinnosti oprávněné osoby

 1. Oprávněná osoba je povinna:
  1. vyprazdňovat sběrné nádoby tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, ke škodám na sběrných nádobách, popřípadě na majetku vlastníka nemovitosti
  2. bez prodlení vrátit sběrné nádoby pro vyprázdnění na stanoviště jejich přistavení
  3. uklidit neprodleně znečištění místa, které vzniklo při přemisťování nebo vyprazdňování sběrné nádoby.

 

Oddíl V. Nakládání se stavebním odpadem

Článek 12
Všeobecná ustanovení

 1. Stavební odpad (viz Příloha č. 2) vzniklý na území obce Dobronice u Bechyně při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do rozměrově a materiálově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího v souladu s obecně závaznými právními předpisy předmětnou činnost, pokud není tento stavební odpad přímo ukládán a vyvážen z místa jeho vzniku k využití nebo ke zneškodnění.
 2. Vyvážení kontejnerů naplněných stavebním odpadem je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, k ohrožování bezpečnosti a zdraví osob a k nepříznivému vlivu na prostředí v obci.

 

Oddíl VI. Nakládání s kaly z čistíren odpadních vod

Článek 13
Všeobecná ustanovení

 1. Kalem jsou
  1. kaly z čistíren odpadních vod zpracovávající odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody jako odpadní vody z domácností
  2. kaly ze septiků a jiných podobných zařízení
  3. kaly z čistíren odpadních vod výše neuvedených.
 2. Upraveným kalem se rozumí kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně snížil obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací.
 3. Použití kalu je jeho zapracování do půdy.
 4. Programem použití kalů je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem.

Článek 14
Povinnosti při používání kalů

 1. Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin a za podmínek stanovených zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími právními předpisy tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.
 2. Původce kalů je povinen stanovit program použití kalů a v tomto programu doložit splnění podmínek použití kalů stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcím právním předpisem.
 3. Použití kalů je zakázáno:
  1. v intenzivních plodících ovocných výsadbách
  2. na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předcházejícím
  3. v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s využitím chrástu ke krmení
  4. na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu.(3)
  5. na lesních porostních půdách běžně využívaných klasickou lesní pěstební činností
  6. v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách
  7. na trvalých travních porostech a travních porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období až do poslední seče
  8. na plochách, které jsou využívány k rekreaci a sportu a na veřejně přístupných prostranstvích
  9. jestliže kaly nesplňují mikrobiologická kritéria daná právním předpisem; Použití mikrobionálně kontaminovaných kalů může být provedeno pouze po prokázané hygienizaci kalů
  10. jestliže z půdních rozborů vyplyne, že obsah vybraných rizikových látek v průměrném vzorku přesahuje jednu z hodnot stanovených v prováděcím právním předpisu
  11. na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce nižší než Ph 5,6.

 

Oddíl VII. Nakládání s odpady z azbestu

Článek 15
Všeobecná ustanovení

 1. Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.
 2. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

 

Oddíl VIII. Nakládání s autovraky

Článek 16
Všeobecná ustanovení

 1. Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účely přepravy osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle článku 2.

Článek 17
Povinnosti při nakládání s autovraky

 1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
 2. Autovraky mohou být před využitím nebo odstraněním použity k nácviku záchranných prací.
 3. Před odstraněním autovraků z nich musí být vyjmuty součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom a součásti obsahující provozní náplně. Tyto součásti musí být odstraněny samostatně nebo využity v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy.

 

Oddíl IX. Sankce

Článek 18

 1. Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle obecně závazných právních předpisů, zejména podle ustanovení § 66 a 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

 

Oddíl X. Závěrečná ustanovení

Článek 19
Výkon veřejné správy

 1. Výkon veřejné správy a kontrolní činnost nad dodržováním ustanovení této vyhlášky zajišťuje Obecní úřad Dobronice u Bechyně, který:
  1. kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem o odpadech a s touto obecně závaznou vyhláškou
  2. ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností, vyplývajících z § 66 odst. 1 zákona o odpadech. Současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
  3. ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69 zákona o odpadech. Současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
  4. kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Článek 20
Zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Dobronice u Bechyně č. 01/2000, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a poplatku za komunální odpad pro území obce Dobronice u Bechyně ze dne 1.1.2001.

Článek 21
Účinnost

 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

Starosta: Jiří Kodad
Zástupce starosty: Jaroslav Švec

Vyvěšeno: 12.11.2001
Sejmuto: 29.11.2001

 

Příloha č. 1
Specifikace komunálního odpadu

(v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů)

 

 

Čísla odpadů
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadu), včetně složek z odděleného sběru  
20 01 Složky z odděleného sběru (kromě čísla 15 01)  
20 01 01 Papír a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 08 Biologický rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O
20 01 10 Oděvy O
20 01 11 Textilní materiály O
20 01 13 Rozpouštědla N
20 01 14 Kyseliny N
20 01 15 Zásady N
20 01 17 Fotochemikálie N
20 01 19 Pesticidy N
20 01 21 Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť N
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky N
20 01 25 Jedlý olej a tuk O
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O
20 01 31 Nepoužitelná cytostatika N
20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 O
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 06 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 N
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky N
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
20 01 40 Kovy O
20 01 41 Odpady z čistění komínů O
20 01 99 Další frakce jinak neurčené O
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)  
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O
20 02 02 Zemina a kameny O
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O
20 03 Ostatní komunální odpady  
20 03 01 Směsný komunální odpad O
20 03 02 Odpad z tržišť O
20 03 03 Uliční smetky O
20 03 04 Kal ze septiků O
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O
20 03 07 Objemný odpad O
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O

Vysvětlivky:

O

ostatní odpad

N

nebezpečný odpad, tj. odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností

Do popelnice patří pouze 20 03 01 směsný komunální odpad z domácností nebo provozoven, který nelze vytřídit

Do velkoobjemového kontejneru patří: Pouze směsný komunální odpad z domácností, který nelze vytřídit.

Do velkoobjemového kontejneru v žádném případě nepatří:

 • směsný komunální odpad z provozoven
 • veškerý nebezpečný odpad (televize, ledničky, zářivky, akumulátory) a pneumatiky
 • znečistěné plechovky a zbytky barev či rozpouštědel, olejové nečistoty apod.
 • velkoobjemový a kompostovatelný odpad
 • uhynulá domácí zvířata
 • stavební suť a kameny
 • ostatní tříditelný odpad

Velkoobjemové kontejnery umístěné ve sběrném dvoře obce Opařany jsou plněny podle pokynů obsluhy.

 

Příloha č. 2
Specifikace recyklovatelného stavebního odpadu

Stavební odpad lze recyklovat v recyklačním provozu v Klenovicích. Jedná se o tento odpad:

 

Čísla odpadů
Číslo odpadu Název odpadu
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihla
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 05 04 Zemina a nebo kameny
17 06 04 Ostatní izolační materiály

 

Příloha č. 3
Stanoviště na tříděný sběr

V obci Dobronice u Bechyně se třídí tyto odpady:

Čísla odpadů
Číslo odpadu Název odpadu
15 01 02 PET lahve
15 01 07 sklo

Občané obce Dobronice u Bechyně mají k dispozici následující stanoviště: Parkoviště u pohostinství (kontejnery pro sklo a PET lahve).

 

Příloha č. 4
Nebezpečné a vyjmenované složky komunálního odpadu
odebírané ve sběrném dvoře

Občané obce Dobronice u Bechyně mohou do sběrného dvora v areálu Obecního úřadu Opařany bez dalšího zpoplatnění odkládat televize, ledničky, akumulátory, pneumatiky, zářivky, znečistěné plechovky, zbytky barev či rozpouštědel, zbytky olejů a obaly nebo textilie jimi znečistěné apod. Tyto a další odpady jsou v Katalogu odpadů zařazeny následovně:

Čísla odpadů
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie
13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované  
13 08 99 Odpady jinak blíže neurčené N
14 03 Odpadní a organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů  
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 04 Kovové obaly O
15 01 05 Kompozitní obaly O
15 01 06 Směsné obaly O
15 01 07 Skleněné obaly O
15 01 09 Textilní obaly O
15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy  
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 O
16 01 Vyřazená vozidla z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z montáže těchto vozidel a jejich údržby  
16 01 03 Vyřazené pneumatiky O
16 01 99 Odpady jinak blíže neuvedené O
16 06 Baterie a akumulátory  
16 06 01 Olověné baterie N
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N
16 06 03 Baterie obsahující rtuť N
16 06 04 Alkalické baterie (kromě čísla 16 06 03) O
16 06 05 Jiné baterie a akumulátory O
17 02 Dřevo, sklo a plasty  
17 02 01 Dřevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N
20 01 Složky z odděleného sběru (kromě čísla 15 01)  
20 01 01 Papír a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 10 Oděvy O
20 01 11 Textilní materiály O
20 01 13 Rozpouštědla N
20 01 14 Kyseliny N
20 01 15 Zásady N
20 01 17 Fotochemikálie N
20 01 19 Pesticidy N
20 01 21 Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť N
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky N
20 01 25 Jedlý olej a tuk O
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O
20 01 31 Nepoužitelná cytostatika N
20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 O
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 06 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O
20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky N
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
20 01 40 Kovy O
20 01 41 Odpady z čistění komínů O
20 01 99 Další frakce jinak neurčené O
20 03 Ostatní komunální odpady  
20 03 01 Směsný komunální odpad O
20 03 02 Odpad z tržišť O
20 03 03 Uliční smetky O
20 03 07 Objemný odpad O
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O

Druhy odpadů k odevzdání ve sběrném dvoře pouze pro vlastníky rekreačních objektů:

Čísla odpadů
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie
20 03 Ostatní komunální odpady  
20 03 01 Směsný komunální odpad (v plastových pytlích) O

Odpady odebírané s možností uložení na ČOV Opařany pouze po předchozí dohodě s Obecním úřadem Opařany:

Čísla odpadů
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie
20 03 Ostatní komunální odpady  
20 03 04 Kal ze septiků a nebo žump O

Příloha č. 5
Pokuty a přestupky ukládané orgánem obce

Pokuty fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám dle § 66 odst. 1 zákona o odpadech:
"Pokutu do výše 300.000,00 Kč uloží orgán obce v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem."

Přestupky dle § 69 zákona o odpadech:
"Orgán obce v přenesené působnosti uloží pokutu až do výše 20.000,00 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem, a která se dopustí přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu s tímto zákonem."

Tisk článku