Vyhlášky
Tisk článku

Vyhláška č. 03/2003

O zabezpečení veřejného pořádku a udržování čistoty na území obce Dobronice u Bechyně - novelizována 4.7.2013

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně usnesením č. 06/2003 ze dne 3.6.2003 vydává podle § 10 písmene a) a c), v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmene i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) obecně závaznou vyhlášku o zabezpečení veřejného pořádku a udržování čistoty na území obce.

Novelizováno usnesením č. 21/2013 ze dne 4.7.2013. Nový text zde.


Článek 1
Udržování čistoty a pořádku

  1. Každá fyzická osoba je povinna na území obce Dobronice u Bechyně (dále jen obce) udržovat čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích1), na svém nebo jím využívaném pozemku tak, aby nebyl narušován vzhled obce. Dále je povinna zdržet se všech činností, které by poškozovaly 2) a znečišťovaly 3) životní prostředí.

Článek 2
Volné pobíhání psů a domácího zvířectva

  1. V zájmu veřejného pořádku, čistoty a vzhledu obce je každý občan obce povinen předcházet volnému pobíhání psů a hospodářského zvířectva (ovcí, koz, slepic, ostatní drůbeže apod.) na veřejném prostranství a na zemědělských kulturách, nejedná-li se o ohrazený pozemek jejich majitele. Na veřejném prostranství musí být pes veden na vodítku.
  2. Pro účely této obecně závazné vyhlášky se za občany obce považují i osoby, které nemají na území obce trvalý pobyt, ale vlastní nebo mají pronajatou nemovitost za účelem podnikání a dále osoby, které využívají rekreační zařízení na území obce.

Článek 3
Sankce

  1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 4
Kontrolní činnost

  1. Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí kontrolní výbor zastupitelstva obce a obecní úřad.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

  1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2003.

 

Starosta: Jiří Kodad
Zástupce starosty: Jaroslav Švec


1) § 34 zákona o obcích
2) § 8. odst. 2 zákona o životním prostředí
3) § 8. odst. 1 zákona o životní prostředí

Tisk článku