Vyhlášky
Tisk článku

Vyhláška č. 05/2003

O místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

Oddíl I. Základní ustanovení
Oddíl II. Poplatek ze psů
Oddíl III. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Oddíl IV. Poplatek za užívání veřejného prostranství
Oddíl V. Poplatek ze vstupného
Oddíl VI. Poplatek z ubytovací kapacity
Oddíl VII. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Oddíl VIII. Poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Oddíl IX. Ustanovení společná a závěrečná
Příloha 1. Veřejná prostranství obce Dobronice u Bechyně

Text vyhlášky je rovněž možné stáhnout zde: (bude připraveno)

 

Oddíl I. Základní ustanovení

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Obec Dobronice u Bechyně vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
  1. poplatek ze psů,
  2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
  3. poplatek za užívání veřejného prostranství,
  4. poplatek ze vstupného,
  5. poplatek z ubytovací kapacity,
  6. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
  7. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Dobronice u Bechyně (dále jen „Obecní úřad“).

Oddíl II. Poplatek ze psů

Článek 2
Předmět poplatku

 1. Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Článek 3
Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
 2. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost.

Článek 4
Sazby poplatku

 1. Poplatek ze psa činí ročně:
  • 40,- Kč za prvního psa,
  • 50,- Kč za každého dalšího psa.
 2. Poplatky neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích1).
 3. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby s trvalým pobytem na samotách:
  • Papírna
  • Ovčín
  • Dubí

Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně. Přeplatek poplatku se vrátí, požádá-li o to poplatník a činí-li přeplatek více jak 50,- Kč.

Článek 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna každého roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

1) § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Oddíl III. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Článek 7
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Článek 8
Plátce

 1. Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 2. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu2).

Článek 9
Sazba poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí:
  za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu10,00 Kč.
 2. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije.
 3. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích3).

Článek 10
Splatnost poplatku

 1. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat a to nejpozději do posledního dne v měsíci a ve stejném termínu jej odvést na účet obce a nebo jej zaplatit v hotovosti v pokladně obecního úřadu. V případě platby roční paušální částky provést vyúčtování 2 × do roka a to vždy nejpozději do 15.6. a 15.12. příslušného kalendářního roku.
 2. Poplatník platí poplatek předem za předpokládanou dobu pobytu.

2) § 3 odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3) § 3 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Oddíl IV. Poplatek za užívání veřejného prostranství

Článek 11
Předmět poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl 4).

Článek 12
Veřejné prostranství

 1. Veřejným prostranstvím jsou návsi, ulice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 5).
 2. Vymezení veřejného prostranství na území obce pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.

Článek 13
Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 11 této obecně závazné vyhlášky.
 2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně; obecní úřad může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Článek 14
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.
 2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit obecnímu úřadu příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžení prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 15
Sazby poplatku

 1. Sazby poplatku činí za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den:
  1. Za umístění zařízení k poskytování služeb … 3,- Kč/m2/den.
  2. Za umístění prodejního zařízení (stánky, pulty, kiosky, vystavené zboží včetně prodeje z aut) … 3,- Kč/m2/den.
   U prodeje vlastních výpěstků (sadba, ovoce, zelenina) se sazba snižuje o 50%.
  3. Za použití veřejného prostranství v den pořádání poutě nebo trhu – za umístění prodejního zařízení (stánky, pulty, kiosky, vystavené zboží včetně prodeje z aut)
   Cena pronájmu
        
   - atrakce do 50 m2 3,- Kč/m2/den
   - atrakce nad 50 m2 6,- Kč/m2/den
   - prodej z osobního nebo
   dodávkového automobilu
   10,- Kč/m2/den
   - prodej z nákladního automobilu 20,- Kč/m2/den
  4. Za umístění stavebního zařízení
   • Pro výstavbu rodinného domu apod. při povolení stavebním úřadem
    Cena pronájmu
         
    - do 15 m2 bez poplatku
    - nad 15 m2 1,- Kč/m2/den
   • Pro veřejně prospěšnou stavbu … bez poplatku.
   • Související s opravami inženýrských sítí … 2,- Kč/m2/den.
   • Související s odstraňováním havárií
    Cena pronájmu
         
    - do 48 hodin bez poplatku
    - nad 48 hodin 5,- Kč/m2/den
   • Za účelem opravy pláště budovy (v rozsahu, který vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavby … 5,- Kč/m2/den.
  5. Za umístění reklamního zařízení
   Cena pronájmu
        
   - do 1 m2 půdorysné plošné výměry 5,- Kč/m2/den
   - nad 1 m2 půdorysné plošné výměry 10,- Kč/m2/den
  6. Za umístění skládek
   • Pro stavbu rodinného domu apod. při povolení stavebním úřadem
    Cena pronájmu
         
    - do 15 m2 bez poplatku
    - nad 15 m2 za 1 m2 a den 1,- Kč/m2/den
   • Pro skládky ostatní (dřevo, uhlí apod.)
    Cena pronájmu
         
    - do 48 hodin bez poplatku
    - nad 48 hodin 5,- Kč/m2/den
   • Pro veřejně prospěšnou stavbu … bez poplatku.
  7. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa
   Cena pronájmu
        
   - pro osobní vozidla (do 1,5 t) – ročně 1200,- Kč
   - pro vozidla určená pro silniční dopravu
   a přepravu (nad 1,5 t) – ročně
   2400,- Kč
  8. Za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akci … 1,- Kč/m2/den
  9. Za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl … 1,- Kč/m2/den

Článek 16
Osvobození

 1. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).
 2. Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
  1. Umístění reklamních zařízení o půdorysné plošné výměře do 1 m2 u fyzických osob oprávněných k podnikání s trvalým bydlištěm v obci Dobronice u Bechyně.
  2. Umístění reklamních zařízení o půdorysné plošné výměře do 1 m2 u právnických osob se sídlem v obci Dobronice u Bechyně.
  3. vlastníci pozemků, jejichž pozemky jsou v této vyhlášce určeny jako veřejná prostranství v případě jejich použití způsoby uvedenými v článku 11 této vyhlášky.
  4. Zvláštní užívání veřejného prostranství podle článku 11, kdy uživatelem je obec, nebo příspěvkové organizace a organizační složky obce zřízené obcí.
  5. Akce financované z rozpočtu obce nebo nadacemi zřízenými obcí.
  6. Osoby, které využívají veřejné prostranství z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 48 hodin.
  7. Umístění skládky pro veřejně prospěšnou stavbu.
  8. Umístění zařízení staveniště pro veřejně prospěšnou stavbu.

Článek 17
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy například zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Článek 18
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:
  1. Při užívání veřejného prostranství pod dobu kratší než 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
  2. Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku.
  3. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku.

4) § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
5) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
6) § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Oddíl V. Poplatek ze vstupného

Článek 19
Předmět poplatku

 1. Předmětem poplatku je vstupné 7) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Článek 20
Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která akci uvedenou v článku 19 pořádá.

Článek 21
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce oznámit obecnímu úřadu její pořádání a vstupenky s označenou cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení.
 2. Poplatník je povinen obecnímu úřadu sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny finanční prostředky z její podnikatelské činnosti.
 3. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat obecnímu úřadu přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží ke kontrole.

Článek 22
Sazba poplatku

 1. Poplatek ze vstupného činí pro:
  1. výstavy, vernisáže, galerie  … 3%.
  2. diskotéky, taneční zábavy, plesy, country bály, společenské večery s tancem a akce podobného charakteru  … 5%.
  3. prodejní akce (burzy, tržiště, aukce)  … 5%.
  4. výstavní akce spojené s prodejem  … 5%.
  5. pořady erotického charakteru a striptýzy  … 5%.
  6. estrádní pořady  … 3%.
  7. koncerty vážné i zábavné hudby  … 3%.
  8. divadelní představení  … 3%.
  9. filmová představení  … 3%.
  10. sportovní akce  … 3%.
 2. Obecní úřad může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek paušální částkou za jednotlivou akci uvedenou v odstavci 1. při akcích konaných:
  • Ve Společenském sále obce Dobronice u Bechyně  … 200,- Kč

Článek 23
Osvobození

 1. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 8).
 2. Od poplatku ze vstupného jsou dále osvobozeny:
  1. filmová představení pro děti,
  2. sportovní akce pořádané SDH Dobronice u Bechyně,
  3. divadelní představení a koncerty pro děti,
  4. akce, které pořádá obec, příspěvkové organizace a organizační složky obce,
  5. maturitní plesy,
  6. sportovní akce určené mládeži a dětem,
  7. spolková činnost místních složek.

Článek 24
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne pořádání akce.

7) § 6 odst. 1 věta druhá, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
8) § 6 odst. 1 věta třetí, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Oddíl VI. Poplatek z ubytovací kapacity

Článek 25
Předmět poplatku

 1. Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Článek 26
Poplatník

 1. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 2. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v článku 8 odstavci 2 této obecně závazné vyhlášky. Údaj o účelu pobytu se neuvádí.

Článek 27
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 2,00 Kč za každé využité lůžko a den.
 2. Poplatník je povinen poplatek obecnímu úřadu vyúčtovat nejpozději do 15.12. běžného roku a ve stejném termínu jej odvést na účet obce, případně uhradit v hotovosti do pokladny obce.
 3. Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích 9).

9) § 7 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Oddíl VII. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Článek 28
Předmět poplatku

 1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý provozovaný hrací přístroj povolený dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 29
Poplatník

 1. Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

Článek 30
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen správci poplatku:
  1. Ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu a předložit zahajovací protokol a to nejpozději do 15 dnů od uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
  2. Ohlásit ukončení provozu výherního hracího přístroje a doložit tuto skutečnost protokolem o ukončení provozu výherního hracího přístroje a to do 15 dnů po ukončení provozu.
  3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název provozovatele (právnické osoby), jeho sídlo, IČO a čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny finanční prostředky z jeho podnikatelské činnosti. Dále musí být uveden statutární orgán provozovatele (popř. též osoby, které jsou kromě statutárního orgánu oprávněny jednat jménem provozovatele ve věcech poplatku) identifikovaný jménem a příjmením, bydlištěm a rodným číslem.

Článek 31
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5.000,- Kč. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován kratší dobu, bude stanoven poplatek v poměrné části.

Článek 32
Splatnost poplatku

 1. Poplatek za provozovaný hrací přístroj je splatný:
  1. Při povolení na dobu 3 měsíců nejpozději do 15 dnů po zahájení provozu výherního hracího přístroje.
  2. Při povolení na 6 měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v každém čtvrtletí a to do 15 dnů 1. měsíce 1. čtvrtletí a do 15 dnů 1. měsíce 2. čtvrtletí.
  3. Při povolení na kalendářní rok ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v každém čtvrtletí a to do 15 dnů 1. měsíce v každém čtvrtletí.
 2. Poplatek může být zaplacen i jednorázově v celé výši.

Oddíl VIII. Poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Článek 33
Předmět poplatku

 1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Článek 34
Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.
 2. Poplatníkem je fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 35
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník podle článku 34 odstavce 1. této vyhlášky je povinen ohlásit obecnímu úřadu zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 2. Poplatník podle článku 34 odstavce 2. této vyhlášky je povinen ohlásit obecnímu úřadu zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.

Článek 36
Sazby poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 34 odstavce 1. je stanovena podle ustanovení § 10b odstavce 3 písm. a) zákona o místních poplatcích a činí 250,- Kč za kalendářní rok.
 2. Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 34 odstavce 2. je stanovena podle ustanovení § 10b odstavce 3 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích a činí 420,-.Kč za kalendářní rok a je tvořena
  1. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 170,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku za svoz a sběr netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 96.017,60 Kč a byly rozúčtovány takto: 96.017,60 Kč/298 = 322,20 Kč.
   104 osoby (ve smyslu ustanovení článku 34 odstavce 1 této vyhlášky) + 194 osob (ve smyslu ustanovení článku 34 odstavce 2 této vyhlášky) = 298 (dělitel skutečných nákladů).
 3. V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 37
Osvobození

 1. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci pobývající v ústavech sociální péče, zdravotnických, zařízeních s dlouhodobým pobytem, v nápravných zařízeních, během dlouhodobého plnění branných povinností a trvale hlášení občané, kteří zde prokazatelně nebydlí a občané s dlouhodobým studijním pobytem v zahraničí. Podmínkou osvobození je doklad příslušného ústavu, zařízení či organizačních složek státu, respektive matričního úřadu o době a místě pobytu poplatníka, který se předkládá obecnímu úřadu do 31.1. příslušného kalendářního roku, nebo do 15 dnů ode dne, kdy tento případ nastal.
  (Dlouhodobým pobytem ve smyslu tohoto článku se rozumí doba přesahující šest měsíců)
 2. Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci   majitelé rekreačních chat v části Papírna   levý břeh číslo evidenční 43 – 55.

Článek 38
Splatnost poplatku

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný nejpozději k 30.4. běžného roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je polatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

Oddíl IX. Ustanovení společná a závěrečná

Článek 39
Ustanovení společná

 1. Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v článku 1 odstavci 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li stanoveno jinak.
 2. Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
 3. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet obce.
 4. K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
 5. Platba místních poplatků se nevztahuje na orgány obce, příspěvkové organizace a organizační složky, které obec zřídila.

Článek 40
Sankce

 1. Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem; takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Poplatek lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ustanovení § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
 2. Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy (např. oznamovací povinnost) může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 10).

Článek 41

 1. Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zákon č. 337/1992 Sb., o správě a daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

Článek 42
Zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Dobronice u Bechyně č. 02/2001, o místních poplatcích.

Článek 43
Účinnost

 1. Tato obecně závazná vyhláška obce Dobronice u Bechyně nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

10)zákon č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 

 

Starosta: Jiří Kodad
Zástupce starosty: Jaroslav Švec

Vyvěšeno: 14.12.2003
Sejmuto: 30.12.2003

 

Příloha č. 1
Kterou se stanoví seznam veřejných prostranství v obci Dobronice u Bechyně

 • náves – travnaté plochy, ostatní plochy a místní komunikace
 • komunikace Správy a údržby silnic, včetně přilehlých ostatních ploch a chodníků na celém území obce
 • komunikace ve správě ÚZSVM na celém území obce
 • veškeré, i nezpevněné, místní komunikace v obci, včetně přilehlých ostatních ploch
 • nezpevněné komunikace a stezky po obou březích řeky Lužnice na celém území obce
 • parkoviště, chodníky a zelené plochy u prodejny, pohostinství, společenského sálu a čp. 83
 • plochy kolem požární nádrže
 • rekreační plocha u řeky Lužnice (sousedící s komunikací a nemovitostí manželů Marešových)
 • zelené plochy u kostela Panny Marie
 • prostor mostu
 • plocha hřiště
Tisk článku