Vyhlášky
Tisk článku

Vyhláška č. 06/2005

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Dobronice u Bechyně č. 05/2003 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.


Článek 1

Obecně závazná vyhláška obce Dobronice u Bechyně č. 05/2003 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto: Článek 36 nově zní takto:

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 34 odstavce 1. je stanovena podle ustanovení § 10b odstavce 3 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích a činí 300,- Kč za kalendářní rok a je tvořena
  1. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 50,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku za svoz a sběr netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 98.854,00 Kč a byly rozúčtovány takto: 98.854,00 Kč/305 = 324,11 Kč.
   109 osob (ve smyslu ustanovení článku 34 odstavce 1 této vyhlášky) + 196 osob (ve smyslu ustanovení článku 34 odstavce 2 této vyhlášky) = 305 (dělitel skutečných nákladů).
 2. Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 34 odstavce 2. je stanovena podle ustanovení § 10b odstavce 3 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích a činí 480,- Kč za kalendářní rok a je tvořena
  1. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 230,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku za svoz a sběr netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 98.854,00 Kč a byly rozúčtovány takto: 98.854,00 Kč/305 = 324,11 Kč.
   109 osob (ve smyslu ustanovení článku 34 odstavce 1 této vyhlášky) + 196 osob (ve smyslu ustanovení článku 34 odstavce 2 této vyhlášky) = 305 (dělitel skutečných nákladů).
 3. beze změny

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce Dobronice u Bechyně nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

 

Starosta: Jiří Kodad
Zástupce starosty: Jaroslav Švec

Tisk článku